• 333
Aydın

İmkb Nedir?

 • 333
İmkb Nedir?

1 Cevap

 1. “İstanbul menkul Kıymetler Borsası” ya da kısaca İMKB, sermaye piyasasında faaliyet gösteren banka ve aracı kurumlara saklama ve takas hizmeti veren kuruluştur. Aynı zamanda özel bütçesi ve gelir kaynakları olan özerk nitelikli, tüzel kişiliğe sahip bir mesleki kuruluştur.

  İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB): İMKB hisse senetleri, hazine bonoları ve devlet tahvilleri, gelir ortaklığı sertifikaları, özel sektör tahvilleri, yabancı menkul kıymetler, gayrimenkul sertifikaları ve uluslararası menkul kıymetlerin alım ve satımının yapılmasını sağlamak amacıyla 26 Aralık 1985 günü kurulmuş olup, 3 Ocak 1986 yılında faaliyete başlamıştır.

  İMKB Hisse Senetleri Piyasası ve İMKB tahvil ve bono Piyasası olmak üzere iki ana piyasadan oluşmaktadır. İMKB Hisse Senetleri Piyasası’nda Ulusal Pazar, İkinci Ulusal Pazar, Yeni Ekonomi Pazarı ve Gözaltı Pazarı olmak üzere 4 sürekli pazar bulunmaktadır. İMKB Tahvil ve Bono Piyasasını ise Kesin Alım Satım Pazarı, Repo-Ters Repo Pazarı ve Gayrimenkul Sertifikaları Pazarı oluşturmaktadır. Genel olarak bu piyasalarda , hisse senedi, devlet tahvili ve hazine bonosundan meydana gelen, Sermaye Piyasası Kurulunca menkul kıymet olarak kabul edilen ve piyasada ortaklık hakkı ve/veya alacaklılık hakkı veren yatırım araçları işlem görmektedir.

  Imkb ne demek? (Ekonomi)

  1926 yılında çıkartılan bir kanunla İstanbul Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsası kurulmuştu. Fakat önemli bir varlık gösteremedi. 1981 yılında Sermaye Piyasası Kanunu’nun çıkartılması ile borsanm canlandırılması konusu ağırlık kazandı. Bunun üzerine 6 Ekim 1983 tarih ve 91 sayılı Menkul Kıymetler Borsaları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname çıkartıldı. Amacı eski İstanbul Menkul Kıymetler ve Kambiyo Kanunu’ nun yerini almaktı. Böylece kurulan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (IMKB) 2 Ocak 1986 da faaliyete geçti.

  Kuruluş yasasında belirtildiği üzere IMKB, özel bütçeli, tüzel kişiliğe sahip bir kamu kurumu niteliğindedir. Sermaye Piyasası Kurulu’nun gözetim ve denetiminde faaliyet gösterir. Yönetimi, bir Borsa Başkanı ile Yönetim Kurulu’ndan oluşur. Borsa’da işlem yapmaya yetkili kişiler Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kendilerine izin verilen gerçek ve tüzel kişilerdir. Borsada işlem yapanlar yatırım ve kalkınma bankaları, diğer bankalar, aracı kuruluşlar ve borsa komisyoncusu gerçek kişilerdir. Bunlara “borsa üyeleri” de denir. Borsa üyeleri, kendi nam ve hesaplarına, kendi namına başkası hesabına veya başkası nam ve hesabına işlem yapabilirler. Müşteriden aldıkları komisyona “kürtaj” adı verilir. Menkullere ilişkin alım – satım emirlerini (ordino) toplayarak, fiyatların oluşumuna ve işlemlerin sonuçlandırılmasına aracılık eden “borsa eksperleri” vardır. Müşteriler, alımsatım emirlerini borsa üyelerine verirler.

  “Müşteri emirleri” borsa üyeleri tarafından borsaya iletilir ve “borsa emri”ne dönüştürülür. Borsa emirleri, “en iyi fiyatla alım veya satım” ya da “limitli alım veya satım” şeklinde olur. Borsada satışı kesinleşen menkuller en geç, satıştan sonraki işgünü içinde alıcıya teslim edilir ve bedeli ödenir. Bu işlemler Takas Merkezi tarafından yerine getirilir. Takas Merkezi bazan menkulleri muhafaza hizmeti de sunabilir. Bir menkulün borsada işlem görebilmesi için borsaya kote edilmesi gerekir. Buna “borsa kotuna alınmak” da denebilir. Menkullerin borsa kotuna alınması için yapılacak başvurulan değerlendirmek üzere kurulan bir Kotasyan Komitesi vardır. Bunun hazırlayacağı rapor Yönetim Kurulu’na sunulur, nihai kararı Yönetim Kurulu verir. Kamu kuruluşlarına ait “kağıtlar” (menkuller) Maliye Bakanlığı’nın isteği üzerine borsa kotuna alınırlar. IMKB, çeşitli menkuller için özel piyasalar oluşturulabilir. Hisse senetleri için üç, tahviller için iki pazar vardır. hisse senedi pazarlan şunlardır: Birinci Pazar (regular market, senior market): Borsada en yüksek performans gösteren, en çok alınıp satılan hisse senetlerine ayrılmıştır, ikinci Pazar (junior market, parallel market): Bu pazarda seyrek işlem gören şirketlerin hisse senetleri bulunur. Bunlar, haftada, ayda bir alınıp satılırlar. Kot – dışı pazar (Unlisted market) : Borsaya kote edilmemiş menkullerin kural – dışı olarak konuldukları pazardır. Bu pazarların her birisi için ayn zaman ve salon tahsis edilir.

  Tahvil ve borçluluk ifade eden menkuller için ayrılmış pazarlar şunlardır : (a) Resmi Pazar (Regular market): Bu pazarda özel sektör tahvilleri işlem görür, (b) Kot – dışı Pazar (Unlisted market) : Bu pazarda, kotasyonu zorunlu olmayan Devlet Tahvilleri, Hazine Bonoları, Gelir Ortaklığı Senetleri alınıp satılır. Kamu menkulleri kote edilmedikleri için, kot – dışı pazara alınmışlardır. İMKB de işlemler gelişi güzel miktarlarda yapılmaz. Belli asgari hisse sayısı kadar paketler halinde yapılır ki bunlara “lot” (lots) denir. Bir lot, 100, 200 hisse senedi gibi yuvarlak miktarlardadır. Bor sanın işlem görmek üzere açık olduğu saatlere “seans” adı verilir. Yerli ve yabancı kağıtlar borsada TL. üzerinden alınıp satılırlar. Borsada bazı özellikli işlemler vardır. Bunlar şöyle belirtilebilir: (a) Blok halinde satış (Block sales) : Bir şirketin sermayesinin yüzde 10 dan fazlasını temsil eden hisselerin satışında söz konusu olur. Blok satış emri verildiğinde o şirket için seans durdurulur ve satışların ne gün yapılacağı borsa bülteninde duyurulur. Amaç tüm ilgilenenlerin katılmasını sağlamaktır. (b) Resmi müzayedeler (Official auction): icra Daireleri ve Mahkemelerden gelen satış taleplerinde yapılır. (c) Birinci işlemler (Primary market operations): Yeni ihraç edilen hisselerin piyasada satışıdır. Kullanılmayan rüçhan haklarının karşılığı olan hisse senetleri özellikle bu şirketler tarafından böyle bir piyasada satışa sunulur. 5 Nisan 2013 tarihinde ise İMKB olan adı, Borsa İstanbul olarak değişti.

  • 110

Cevap eklemek için giriş yapmalısınız.