• 63
Aydın

Teori Nedir?

 • 63
Teori Nedir?

1 Cevap

 1. Bilimsel Teori henüz kanıtlanamamış bilimsel önermeler anlamına gelmektedir. Hipotezlerin deney ve gözlemlerle birlikte desteklenmesi halidir. Teoriler asla yasaya dönüşmezler Teoriler bilimsel gerçeklerin açıklanmasıdır.

  Bilimsel teorilere örnek;

  • Evrim teorisi
  • İzafiyet teorisi
  • Kuantum teorisi
  • Big bang teorisi

  Bilimsel teorinin özellikleri nelerdir?

  Bilimsel bir teori, geçerlilik ve güvenilirliği bilimsel yöntemlerle tespit edilmiş olan, iç tutarlılığı bulunan bilgiler ve açıklamalar bütünü olarak tarif edilebilir.

  Bilimsel bir teoride, yeni olguların eleştirisine sunularak doğrulanmasına ve uygun bilimsel değişiklikler geçirmesine gerek duyulur. Bu yüzden hiç bir teoriye kesin gözüyle bakılmaz.

  Bilimsel teori o olayın nasıl gerçekleştiğini açıklamaya çalışır.

  Kanunlar, bir olayı tanımlar. Teoriler, olayı açıklar.

  Oluşturulan hipotezler deney ve gözlemlerle test edilir, defalarca denemeden sonra doğrulanırsa kurama ulaşılır. Yani bilimsel araştırma sürecinde doğrulanan her hipotez kuram özelliği kazanır. Kuramlar, deney ve gözlemle doğrulanmış olan, deneyin verilerinden yola çıkılarak daha geniş bir alanı kapsayacak biçimde genellenmiş olan ve belli bir dönemde bilim insanlarının çoğu tarafından kabul gören genellenmiş açıklamalardır. Her kuram, alışılmışın dışında yeni bir görüş ve yeni bir yorumdur. Başlangıçta çoğunlukla tepkiyle karşılanırlar. Örneğin, Darwin’in “Evrim Kuramı” ve S. Freud’un “Psikanaliz Kuramı” gibi.

  Her kuram, belli bir alana ilişkin genel açıklamadır. Birikmiş bilgilere dayanılarak ve bilimsel yöntem kullanılarak elde edilmiş bilgilerdir. Kuram doğal ve toplumsal gerçekliğin bir alanına ilişkin genelleştirilmiş açıklamalardır. Ele aldığı alanda olguların açıklanmasını sağladığı gibi gelecekte olacaklar hakkında da ön deyide bulunma olanağı sağlar. Bilimdeki gelişmelere bağlı olarak kuramlar değişebilirler. Bunun için hiçbir kurama kesin gözüyle bakılamaz.

  Ekonomik Anlamda Teori Nedir?

  Bilimsel araştırmaların sonucunda elde edilen bilgiler. Genel bir tanımlama ile olaylar arasında keşfedilmiş ve doğruluğu sınanmış ilişkilerin genel modeller içinde toplanması biçiminde ifade edilebilir. Teori içinde sistemleştirilen bilgiler, olaylar arasındaki neden – sonuç ilişkilerini açıklamaya ve gelecek hakkında öngörüde bulunmaya yarar. Bilimsel gelişme, bilinmeyen ilişkileri açıklayan yeni teorilerin ortaya atılması ve mevcut olanların da doğruluk dereceleri yükseltilecek biçimde yeniden düzenlenmesiyle sağlanabilir.

  Felsefik Anlamda Teori Nedir?

  Nesnel gerçeğin insan bilincine fikirsel olarak yansıma’ sının temel biçimi.

  Teori, bir bütünlük içinde düzenlenmiş bir önermeler sistemi halinde, nesnel gerçeğin bir alanına ya da insanın düşünsel yaşamına ilişkin genelleştirilmiş bilgilerden oluşur.

  Teorilerin kurulması, bilimsel bilgi edinmenin önemli bir aşamasıdır; nesnel gerçeğin yapı sı, işlev’ i ve tabi olduğu yasal düzenlilikler, genelleştirilmiş, fikirselleştirilmiş şekilde teorilerde dile getirilir ve tam olarak teoriyle formüle edilir.

  • 116

Cevap eklemek için giriş yapmalısınız.